دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

نوبت کار با دستگاه Real Time qPCR

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۸/۲۱ | 
قابل توجه کاربران گرامی
هر کاربر میهمان می تواند دو نوبت در هفته ثبت نماید. (ابوالمعالی، ناظم، خنجی، محمدی، ماندانا، ملیکا و عزتی)
و هر کاربر گروه بیوشیمی می تواند سه نوبت در هفته ثبت نماید. (دانشجویان گروه بیوشیمی)

 

هفته ۲۰ = از روز شنبه ۹۸/۰۸/۱۸ تا روز جمعه ۹۸/۰۸/۲۴
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ - صفی زاد ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ - صفی زاد ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ - صفی زاد ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ - فرهمندیان ۱۲ - فرهمندیان
چهارشنبه ۱۳ - درویش ۱۴ - فرهمندیان ۱۵ - درویش
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۲۱ = از روز شنبه ۹۸/۰۸/۲۵ تا روز جمعه ۹۸/۰۹/۰۱
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ - درویش ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - ابوالمعالی
چهارشنبه ۱۳ - درویش ۱۴ - درویش ۱۵ - ابوالمعالی
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۲۲ = از روز شنبه ۹۸/۰۹/۰۲ تا روز جمعه ۹۸/۰۹/۰۸
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ - درویش ۲ - درویش ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ - صفی زاد ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ - حذف ۹ - ابوالمعالی
سه شنبه ۱۰ - قاسم پور ۱۱ - حذف ۱۲ - ابوالمعالی
چهارشنبه ۱۳ - قاسم پور ۱۴ - حذف ۱۵ - قاسم پور
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ - حذف ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ - حذف ۲۱ - 

هفته ۲۳ = از روز شنبه ۹۸/۰۹/۰۹ تا روز جمعه ۹۸/۰۹/۱۵
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ - درویش ۲ - حذف ۳ - درویش
یکشنبه ۴ - قاسم پور ۵ - حذف ۶ - قاسم پور
دوشنبه ۷ - قاسم پور ۸ - حذف ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ - حذف ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ - حذف ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ - حذف ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ - حذف ۲۱ - 

هفته ۲۴ = از روز شنبه ۹۸/۰۹/۱۶ تا روز جمعه ۹۸/۰۹/۲۲
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۲۵ = از روز شنبه ۹۸/۰۹/۲۳ تا روز جمعه ۹۸/۰۹/۲۹
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ - درویش ۲ - درویش ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۲۶ = از روز شنبه ۹۸/۰۹/۳۰ تا روز جمعه ۹۸/۱۰/۰۶
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۲۷ = از روز شنبه ۹۸/۱۰/۰۷ تا روز جمعه ۹۸/۱۰/۱۳
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۲۸ = از روز شنبه ۹۸/۱۰/۱۴ تا روز جمعه ۹۸/۱۰/۲۰
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۲۹ = از روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ تا روز جمعه ۹۸/۱۰/۲۷
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۳۰ = از روز شنبه ۹۸/۱۰/۲۸ تا روز جمعه ۹۸/۱۱/۰۴
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۳۱ = از روز شنبه ۹۸/۱۱/۰۵ تا روز جمعه ۹۸/۱۱/۱۱
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۰۰ = از روز شنبه ۹۸/۰۰/۰۰ تا روز جمعه ۹۸/۰۰/۰۰
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۰۰ = از روز شنبه ۹۸/۰۰/۰۰ تا روز جمعه ۹۸/۰۰/۰۰
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۰۰ = از روز شنبه ۹۸/۰۰/۰۰ تا روز جمعه ۹۸/۰۰/۰۰
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۰۰ = از روز شنبه ۹۸/۰۰/۰۰ تا روز جمعه ۹۸/۰۰/۰۰
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

هفته ۰۰ = از روز شنبه ۹۸/۰۰/۰۰ تا روز جمعه ۹۸/۰۰/۰۰
روز / ساعت ۸ - ۱۰:۳۰ ۱۰:۳۰ - ۱۳ ۱۳ - ۱۵:۳۰
شنبه ۱ -  ۲ -  ۳ - 
یکشنبه ۴ -  ۵ -  ۶ - 
دوشنبه ۷ -  ۸ -  ۹ - 
سه شنبه ۱۰ -  ۱۱ -  ۱۲ - 
چهارشنبه ۱۳ -  ۱۴ -  ۱۵ - 
پنجشنبه ۱۶ -  ۱۷ -  ۱۸ - 
جمعه ۱۹ -  ۲۰ -  ۲۱ - 

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 930 بار   |   دفعات چاپ: 22 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر