دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

درخواست نوبت کار با دستگاه


کد رهگیرى این فرم: P621-F627-U0-N243653          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی دانشجو (کاربر) :
آدرس ایمیل دانشجو (کاربر) :
نام استاد راهنما :
نام مدیر گروه :
نام گروه آموزشی :
بارگذاری تصویر معرفی نامه دانشجو (کاربر)

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
نام دستگاه و تجهیزات مورد درخواست :
 دستگاه ریل تایم (*)
 دستگاه پی سی آر
 دستگاه نانودراپ
 دستگاه الایزا ریدر
 دستگاه میکروپلیت ریدر
 دستگاه اسپکتروفتومتر
 دستگاه سانتریفوژ
 دستگاه ژل داک
 معرفی در توضیحات . . .
نام و نوع نمونه مورد بررسی :
تعداد نمونه و مراتب نوبت کار مورد درخواست :
توضیحات :