دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

جدول کاربران و محتویات یخچال فریزر منهای هشتاد درجه سانتیگراد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲ | 
جزئیات کد کاربر شامل شماره ترتیب ، شماره استاد و شماره موقعیت جعبه (جعبه،کشو،ردیف،طبقه) جهت استفاده از یخچال فریزر به شرح زیر است :
شماره ترتیب ؛ از ۱ تا ۲۶۴ جهت ترتیب چینش جعبه ها در یخچال فریز
شماره استاد ؛ ۱ (دکتر نجفی)     ۲ (دکتر فلاح)     ۳ (دکتر نوربخش)    ۴ (دکتر توکلی)    ۵ (دکتر بحرینی)    ۶ (دکتر طاهری پاک)    ۷ (دکتر شعبانی)
شماره موقعیت جعبه ؛ از راست به چپ رقم اول شماره جعبه در داخل کشو ؛ رقم دوم شماره کشو ؛ رقم سوم شماره ردیف و رقم چهارم شماره طبقه ی فریزر است.

 
   ترتیب - استاد - موقعیت جعبه در یخچال فریزر
۱۹  -    ۱    -    ۳         ۱          ۲          ۱
                                                                                                                            جعبه   کشو    ردیف    طبقه

 ۱۹ - ۱ - ۱۲۱۳

۱۲۱۳
-۱-۱۹
 
جعبه یک جعبه دو جعبه سه جعبه چهار جعبه یک جعبه دو جعبه سه جعبه چهار جعبه یک جعبه دو جعبه سه جعبه چهار
کشوی یک ۱۱۱۱
-۱-۱
۱۱۱۲
-۱-۲
۱۱۱۳
-۱-۳
۱۱۱۴
-۱-۴
طبقه اول ۱۲۱۱
-۱-۱۷
۱۲۱۲
-۱-۱۸
۱۲۱۳
-۱-۱۹
۱۲۱۴
-۱-۲۰
طبقه اول ۱۳۱۱
-۲-۳۳
۱۳۱۲
-۲-۳۴
۱۳۱۳
-۲-۳۵
۱۳۱۴
-۳-۳۶
کشوی دو ۱۱۲۱
-۱-۵
۱۱۲۲
-۱-۶
۱۱۲۳
-۱-۷
۱۱۲۴
-۱-۸
۱۲۲۱
-۱-۲۱
۱۲۲۲
-۱-۲۲
۱۲۲۳
- -۲۳
۱۲۲۴
- -۲۴
۱۳۲۱
-۵-۳۷
۱۳۲۲
-۵-۳۸
۱۳۲۳
-۵-۳۹
۱۳۲۴
-۵-۴۰
کشوی سه ۱۱۳۱
-۱-۹
۱۱۳۲
-۱-۱۰
۱۱۳۳
-۱-۱۱
۱۱۳۴
-۱-۱۲
۱۲۳۱
-۲-۲۵
۱۲۳۲
-۲-۲۶
۱۲۳۳
-۲-۲۷
۱۲۳۴
-۲-۲۸
۱۳۳۱
-۵-۴۱
۱۳۳۲
-۵-۴۲
۱۳۳۳
-۵-۴۳
۱۳۳۴
-۳-۴۴
کشوی چهار ۱۱۴۱
-۱-۱۳
۱۱۴۲
-۱-۱۴
۱۱۴۳
-۱-۱۵
۱۱۴۴
-۱-۱۶
۱۲۴۱
-۲-۲۹
۱۲۴۲
-۲-۳۰
۱۲۴۳
-۲-۳۱
۱۲۴۴
-۲-۳۲
۱۳۴۱
-۶-۴۵
۱۳۴۲
-۶-۴۶
۱۳۴۳
-۶-۴۷
۱۳۴۴
-۶-۴۸
ردیف اول ردیف دوم ردیف سوم
کشوی یک ۲۱۱۱
-۶-۴۹
۲۱۱۲
-۶-۵۰
۲۱۱۳
-۶-۵۱
۲۱۱۴
-۶-۵۲
طبقه دوم ۲۲۱۱
-۳-۶۵
۲۲۱۲
-۳-۶۶
۲۲۱۳
-۳-۶۷
۲۲۱۴
-۳-۶۸
طبقه دوم ۲۳۱۱
-۳-۸۱
۲۳۱۲
-۳-۸۲
۲۳۱۳
-۳-۸۳
۲۳۱۴
-۳-۸۴
کشوی دو ۲۱۲۱
-۳-۵۳
۲۱۲۲
-۳-۵۴
۲۱۲۳
-۳-۵۵
۲۱۲۴
-۳-۵۶
۲۲۲۱
-۳-۶۹
۲۲۲۲
-۳-۷۰
۲۲۲۳
-۳-۷۱
۲۲۲۴
-۳-۷۲
۲۳۲۱
-۳-۸۵
۲۳۲۲
-۳-۸۶
۲۳۲۳
-۳-۸۷
۲۳۲۴
-۳-۸۸
کشوی سه ۲۱۳۱
-۳-۵۷
۲۱۳۲
-۳-۵۸
۲۱۳۳
-۳-۵۹
۲۱۳۴
-۳-۶۰
۲۲۳۱
-۳-۷۳
۲۲۳۲
-۳-۷۴
۲۲۳۳
-۳-۷۵
۲۲۳۴
-۳-۷۶
۲۳۳۱
-۴-۸۹
۲۳۳۲
-۴-۹۰
۲۳۳۳
-۴-۹۱
۲۳۳۴
-۴-۹۲
کشوی چهار ۲۱۴۱
-۳-۶۱
۲۱۴۲
-۳-۶۲
۲۱۴۳
-۳-۶۳
۲۱۴۴
-۳-۶۴
۲۲۴۱
-۳-۷۷
۲۲۴۲
-۳-۷۸
۲۲۴۳

۲۲۴۴

۲۳۴۱
-۴-۹۳
۲۳۴۲
-۴-۹۴
۲۳۴۳
-۴-۹۵
۲۳۴۴
-۴-۹۶
ردیف اول ردیف دوم ردیف سوم
کشوی یک ۳۱۱۱
-۴-۹۷
۳۱۱۲
-۴-۹۸
۳۱۱۳
-۴-۹۹
۳۱۱۴
-۴-۱۰۰
طبقه سوم ۳۲۱۱
-۴-۱۱۳
۳۲۱۲
-۴-۱۱۴
۳۲۱۳
-۳-۱۱۵
۳۲۱۴
-۴-۱۱۶
طبقه سوم ۳۳۱۱

۳۳۱۲

۳۳۱۳

۳۳۱۴

کشوی دو ۳۱۲۱
-۴-۱۰۱
۳۱۲۲
-۴-۱۰۲
۳۱۲۳
-۴-۱۰۳
۳۱۲۴
-۴-۱۰۴
۳۲۲۱
-۲-۱۱۷
۳۲۲۲
-۲-۱۱۸
۳۲۲۳
-۲-۱۱۹
۳۲۲۴
-۲-۱۲۰
۳۳۲۱

۳۳۲۲

۳۳۲۳

۳۳۲۴

کشوی سه ۳۱۳۱
-۴-۱۰۵
۳۱۳۲
-۴-۱۰۶
۳۱۳۳
-۴-۱۰۷
۳۱۳۴
-۴-۱۰۸
۳۲۳۱
-۴-۱۲۱
۳۲۳۲

۳۲۳۳

۳۲۳۴

۳۳۳۱

۳۳۳۲

۳۳۳۳

۳۳۳۴

کشوی چهار ۳۱۴۱
-۴-۱۰۹
۳۱۴۲
-۴-۱۱۰
۳۱۴۳
-۴-۱۱۱
۳۱۴۴
-۴-۱۱۲
۳۲۴۱

۳۲۴۲

۳۲۴۳

۳۲۴۴

۳۳۴۱

۳۳۴۲

۳۳۴۳

۳۳۴۴

ردیف اول ردیف دوم ردیف سوم
کشوی یک ۴۱۱۱
 
۴۱۱۲

۴۱۱۳

۴۱۱۴

طبقه چهارم ۴۲۱۱

۴۲۱۲

۴۲۱۳

۴۲۱۴

طبقه چهارم ۴۳۱۱

۴۳۱۲

۴۳۱۳

۴۳۱۴

کشوی دو ۴۱۲۱
 
۴۱۲۲

۴۱۲۳

۴۱۲۴

۴۲۲۱

۴۲۲۲

۴۲۲۳

۴۲۲۴

۴۳۲۱

۴۳۲۲

۴۳۲۳

۴۳۲۴

کشوی سه ۴۱۳۱
 
۴۱۳۲

۴۱۳۳

۴۱۳۴

۴۲۳۱

۴۲۳۲

۴۲۳۳

۴۲۳۴

۴۳۳۱

۴۳۳۲

۴۳۳۳

۴۳۳۴

کشوی چهار ۴۱۴۱
 
۴۱۴۲

۴۱۴۳

۴۱۴۴

۴۲۴۱

۴۲۴۲

۴۲۴۳

۴۲۴۴

۴۳۴۱

۴۳۴۲

۴۳۴۳

۴۳۴۴

کشوی پنج ۴۱۵۱
 
۴۱۵۲

۴۱۵۳

۴۱۵۴

۴۲۵۱

۴۲۵۲

۴۲۵۳

۴۲۵۴

۴۳۵۱

۴۳۵۲

۴۳۵۳

۴۳۵۴

ردیف اول ردیف دوم ردیف سوم
کشوی یک ۵۱۱۱
 
۵۱۱۲

۵۱۱۳

۵۱۱۴

طبقه پنجم
۵۲۱۱

۵۲۱۲

۵۲۱۳

۵۲۱۴

طبقه پنجم ۵۳۱۱

۵۳۱۲

۵۳۱۳

۵۳۱۴

کشوی دو ۵۱۲۱
 
۵۱۲۲

۵۱۲۳

۵۱۲۴

۵۲۲۱

۵۲۲۲

۵۲۲۳

۵۲۲۴

۵۳۲۱

۵۳۲۲

۵۳۲۳

۵۳۲۴

کشوی سه ۵۱۳۱
 
۵۱۳۲

۵۱۳۳

۵۱۳۴

۵۲۳۱

۵۲۳۲

۵۲۳۳

۵۲۳۴

۵۳۳۱

۵۳۳۲

۵۳۳۳

۵۳۳۴

کشوی چهار ۵۱۴۱
 
۵۱۴۲

۵۱۴۳

۵۱۴۴

۵۲۴۱

۵۲۴۲

۵۲۴۳

۵۲۴۴

۵۳۴۱

۵۳۴۲

۵۳۴۳

۵۳۴۴

کشوی پنج ۵۱۵۱
 
۵۱۵۲

۵۱۵۳

۵۱۵۴

۵۲۵۱

۵۲۵۲

۵۲۵۳

۵۲۵۴

۵۳۵۱

۵۳۵۲

۵۳۵۳

۵۳۵۴


دفعات مشاهده: 86 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر